ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

 
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ
ข้อปฏิบัติในการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× How can I help you?