Category Archives: Notification & News General

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2567

ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 3 อัตรา ใบสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนวัฒน์ ทีปะปาล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพจน์ รัตนาพันธุ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภาพร อรรคพิณ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศผลการกลั่นกรอง ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

  ประกาศผลการกลั่นกรอง ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

  รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ ข้อปฏิบัติในการนำเสนอ วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567  

ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง รับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายวิชาการ และ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2567

  ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 8 อัตรา ใบสมัคร

ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

  ดาวน์โหลด ประกาศกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

× How can I help you?