Category Archives: Notification & News General

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน วิทยาลัยนานาชาติ สายสนับสนุนครั้งที่ 1/2566

ประกาศผลการคัดเลือก สายสนับสนุนครั้งที่ 1/2566

ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ —————————————–   ตำแหน่งที่ 1              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง                18,000 บาท หน่วยงานที่บรรจุ         วิทยาลัยนานาชาติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง            ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    มีความสามารถในการจัดทำโครงการแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของโครงการและกิจกรรม จัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงานการเงินของโครงการความร่วมมือและกิจกรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมตามความจำเป็น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความทุ่มเท กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวดเร็ว มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ   ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

× How can I help you?