AIT : Accounting and Information Technology

” เรียนกับ กูรู ตัวจริงด้านบัญชี    และเทคโนโลยีสารสนเทศ ” 

Study with real GURU Accounting and Information Technology

รายละเอียดหลักสูตร (course details)

INTERNATIONAL COLLEGE, RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP

” Accounting and Information Technology International Program “

 • BACHELOR’S DEGREE

 • 121 credits

 • Course work 3.6 years and Internship 1 semester

 • Scholarship opportunities

 • Studying with the experienced auditor directly.

 • 3 out 5 lecturers hold the Ph.D.

Qualifications

  • High school graduation certificate or vocational certificate
  • Graduated with a vocational certificate (Diploma)
  • Additional qualifications according to the regulationsof Rajamangala University of Technology Krungthep

INTERESTING COURSES

  • Accounting financial and financial reporting standard
  • Accounting administration
  • Auditing and computer-assisted auditing
  • Financial business, law business and tax
  • Information technology, creative accounting programming
  • Corporate governance and risk management

CAREER PATH

  • Accounting Professional
  • Certified Public Accountant
  • Tax Auditor
  • Internal Auditor
  • Accounting and Information Technology system integrator
  • Financial and Accounting advisor
  • Accounting Instructor
  • Other career related to the accounting profession

Download

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

” สาขาวิชาการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ “

 • หลักสูตรปริญญาตรี

 • 121 หน่วยกิต

 • Course work 3 ปีครึ่ง และ ฝึกงานบัญชี 1 เทอม

 • มีทุนการศึกษาให้ตามเกณฑ์ของสถาบัน

 • กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กรอ.) (รออนุมัติ)

 • เรียนกับผู้มีประสบการณ์สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตโดยตรง

 • 3 ใน 5 ของอาจารย์ประจำหลักสูตร เป็น ดร.

คุณสมบัติของผู้สมัคร (Qualifications)

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องการศึกษาสาขาวิชาบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม

รายวิชาที่น่าสนใจ

  • กลุ่มวิชาชีพการบัญชีการเงินและมาตรฐานรายงานทางการเงิน
  • กลุ่มวิชาชีพการบัญชีเพื่อการบริหาร
  • กลุ่มวิชาชีพสอบบัญชีและการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบัญชี
  • กลุ่มวิชาการเงินธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ และการภาษีอากร
  • กลุ่มวิชาเกี่ยวกับเกคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนไปรแกรมเพื่องานบัญชีเชิงสร้างสรรค์
  • กลุ่มวิชาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • นักบัญชีมืออาชีพ
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
  • ผู้ตรวจสอบภายใน
  • ผู้วางระบบบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
  • ที่ปรึกษาทางการเงินและบัญชี
  • ครูอาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีในสถานศึกษา
  • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี