วิสัยทัศน์ (Vision)

วิทยาลัยนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สหวิทยาการของผู้เรียนระดับสากลอย่างยั่งยืน

ICRMUTK-SUSTAINABLE INTERNATIONAL LEARNERS’ INTERDISCIPINARY LEARNING CENTER

พันธกิจ (Mission)

สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตระดับสากลด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

International Life-Long Learning Creativity with Technology and Innovation Ethically

โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

    1. สร้างผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และทักษะเชิงปฏิบัติด้วยเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม
    2. บูรณาการงานวิจัยให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
    3. ให้บริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
    4. บริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    5. ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างศิลปวัฒนธรรม
    6. ประสานความร่วมมือเครือข่ายระดับนานาชาติ

ค่านิยมหลัก (Core Values)  ICRMUTK

คุณค่าหลัก (Core Values) ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยึดถือเป็นวิถีชีวิตในการดำเนินงานร่วมกัน (Shared Value) ได้แก่ ICRMUTK” ประกอบด้วย

  • International (ความเป็นนานาชาติ) = มีความเป็นสากล
  • Challenge (ความท้าทาย) = พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  • Resilience (ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า) = พร้อมขับเคลื่อนและยืดหยุ่นทุกสถานการณ์
  • Mobility (การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์) = แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วบนหลักการที่ถูกต้อง
  • Unity (ความเป็นหนึ่งเดียวกัน) = ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
  • Talent (ความสามารถ) = มีปฏิภาณไหวพริบ
  • Keenness (ความเชี่ยวชาญ) = มีความเป็นมืออาชีพ

อัตลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ (Identity)

ผู้เรียนสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ

เอกลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ (Uniqueness)

สถาบันที่สร้างผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์และปรับตัวตามสถานการณ์ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม

PRESENTATION INTERNATIONAL COLLEGE RMUTK

VDO Presentation Rajamangala University of Technology Krungthep

Services for students Rajamangala University of Technology Krungthep

How to behave when entering the university area During the COVID-19 outbreak situation