ดร.สุพจน์ รัตนาพันธุ์

SUPOT RATTANAPUN, Ph.D.

รองคณบดีดูแลงานด้านวิชาการ

    Vice Dean for Academic Affairs, International College

ดร.สุพจน์ รัตนาพันธุ์

SUPOT RATTANAPUN, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  – มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (2561-2566)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
  – มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2561-2562)
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2532-2533)
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2527-2530)