รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

ASSOC.PROF.ARUS KONGRUNGCHOK, Ph.D.

  คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ

     Dean, International College RMUTK

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค

ASSOC.PROF.ARUS KONGRUNGCHOK, Ph.D.

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Philosophy (Ph.D.)
  Accounting and Finance (2014)
  – The University of Newcastle
 • Master of Science (MSc)
  IT in Business in Field of Accounting Information Systems (2005 – 2007)
  – Chulalongkorn University
 • Master of Science (MSc)
  Accounting (2000 – 2002)
  – Thammasat University
 • Bachelor of Business Administration (BBA)
  Accounting in Field of Auditing (1996 – 1998)
  – Rajamangala University of Technology Krungthep
 • Bachelor of Science (BSc)
  Computer Science (1995 – 1997)
  – King Mongkut’s University of Technology North Bangkok