ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดาวน์โหลด

Read more

Determine the time limit for the refund In measures to provide assistance in the epidemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19}

กําหนดระยะเวลาทําเรื่องคืนเงิน ในมาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19} Determine the time limit for the refund In measures to provide assistance in the epidemic situation

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการฯ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการฯ ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ

Read more

ISSUE 3 ประกาศคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยนานาชาติ

เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแห่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประกาศคณะกรรมการสรรหาวิทยาลัยนานาชาติเรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดํารงตําแห่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติดาวน์โหลด

Read more

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ
Announcement
学院公告
ISSUE 2
นักศึกษาสามารถทำการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ตามประกาศ
Students can pay tuition fees by installments as announced.

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาทุกท่านโปรดทราบAnnouncement Dear students公告 亲爱的同学们

Read more