ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดาวน์โหลด

Read more

Determine the time limit for the refund In measures to provide assistance in the epidemic situation of the coronavirus disease 2019 (COVID-19}

กําหนดระยะเวลาทําเรื่องคืนเงิน ในมาตรการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19} Determine the time limit for the refund In measures to provide assistance in the epidemic situation

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการฯ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนบริหารจัดการฯ ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาวิทยาลัยนานาชาติ

Read more