ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ
นักศึกษาทุกท่านโปรดทราบ

ขอให้นักศึกษาทุกคนแจ้งข้อมูลเพื่อให้วิทยาลัยนานาชาติสามารถติดต่อประสานงานกับท่านได้ หากไม่แจ้งอาจมีผลต่อโอกาสในการจบการศึกษาข้อมูลที่ต้องการมีดังต่อไปนี้

1.ช่องทางการติดต่อโดยตรง : email ,ที่อยู่
2.นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนแล้วหรือไม่ หากชำระแล้วกรุณาแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนที่ชำระ วันเวลา ผู้รับ
และหากเป็นไปได้กรุณาแสดงหลักฐานแนบ

Announcement
Dear students

Please provide your contact information including email and telephone number for our contact. Unable to contact may affect your graduation.

List of information required:

1.Contact Chanel: address, email address, telephone, etc.
2.Please provide the information
2.1. Do you pay your tuition fee yet? ( How much left? )
2.2. If paid already, please state the amount paid and to whom including the receive or any evidence.

公告
亲爱的同学们

请提供您的地址及联系方式,联系不顺畅可能会影响您的毕业。

所需资料清单:

  1. 联系方式:地址、邮箱、电话号码等。
  2. 请提供资料
    2.1学费是否缴清? 若否,请说明还剩多少?
    2.2如果已经支付,请说明支付的金额和收款方并提供包括汇款单在内的任何汇款凭证。

กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด
Please scan the QR code.
请扫描二维码登记信息