วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมจัดกิจกรรมราชมงคลกรุงเทพ “ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” วันพุธที่ 14กรกฎาคม 2564 เพื่อมอบอาหาร
*มอบประชาชนในเขตสาทร โดยทางสํานักงานเขตสาทร ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ ให้การดูแล ให้สิ่งของถึงประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไป
*มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 14,63 และศูนย์เอราวัณ
สํานักการแพทย์วิทยาลัยนานาชาติ มอบอาหาร จํานวน 175 ชุด มาม่า 288 ซอง

International College Participate in Rajamangala activities “Together with Thai people, never leave each other”
Wednesday 14 July 2021 hand over food
*Dedicated to people in Sathorn area by the Department of Community Development and Welfare, Sathorn District Office will continue to provide care and give things to the people thoroughly
*Dedicated to medical personnel at public health centers 14,63 and the Erawan Center Medical Office
International College donated food 175 sets, Mama 288 packs

Chinese (Simplified)English