แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ โดยเข้าไปที่ เมนู (ดาวน์โหลด/เอกสาร)
The Refund Request Form can be downloaded from the International College website by going to the menu (download / document).

Chinese (Simplified)English