ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2566

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

—————————————–

 

ตำแหน่งที่ 1              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง                18,000 บาท

หน่วยงานที่บรรจุ         วิทยาลัยนานาชาติ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

           ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  1. มีความสามารถในการจัดทำโครงการแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ
    และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  2. ดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของโครงการและกิจกรรม จัดทำงบประมาณ จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงานการเงินของโครงการความร่วมมือและกิจกรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมตามความจำเป็น
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความทุ่มเท กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาได้ รวดเร็ว มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  ประกาศรับสมัครพนักงานวิทยาลัยนานาชาติ

  ใบสมัครพนักงานเงินรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

× How can I help you?